Bezpečnostně ochranné služby

1. Fyzická ochrana a ostraha objektů
2. Elektronická ostraha a střežení objektů
3. Doprovodné služby bezpečnostní povahy

Ostraha a ochrana nemovitého a movitého majetku, zajištění služby dohledu PCO, ochrana osob a vymezených zájmů, vyhodnocování bezpečnostních rizik,

Společnost rovněž realizuje výkon bezpečnostních služeb v tzv. krizovém režimu ztížené vynutitelnosti práva v rámci činností správců konkurzních podstat.

Fyzická ochrana a ostraha objektů

 • administrativních budov
 • výrobních závodů
 • staveb a středisek staveb silničního stavitelství
 • skladovacích prostor
 • objektů zvláštního významu

Před zahájením výkonu bezpečnostně ochranných činností je provedena rekognoskace zájmového objektu a terénu za účelem stanovení účinného způsobu ostrahy a ochrany eliminující bezpečnostní rizika ( Bezpečnostní analýza, Návrh plánu objektové bezpečnosti, Závazný pokyn pro výkon ostrahy objektu).
Objektovou bezpečností vnímáme jako komplexní zabezpečení před krádežemi prostými, krádežemi vloupáním, žhářstvím, vandalismem či jiným poškozováním majetku nebo jiné hrozby škodlivého účinku. Konečné řešení objektové bezpečnosti je podřízeno požadavku a zadání objednatele.

Denní výkon strážní a recepční služby zajišťuje:

 • kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidenci
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci
 • kontrolu oprávněnosti vstupů do prostor chráněných kamerovým systémem a další vyhodnocování elektronických zabezpečovacích systémů a kvalifikovaný zásah v případě signálu narušení
 • zajišťuje doprovody, popř. ohlášení návštěv, vykonává informační službu
 • zabezpečuje režim výdeje klíčů
 • zabezpečuje ochranu zaměstnanců před nežádoucími osobami
 • zabezpečuje kontrolu technologických celků (výtah, topení, vzduchotechnika)
 • zabezpečuje kontrolu dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požárů
 • zabezpečuje kontrolu neporušenosti inženýrských sítí a živelných pohrom
 • adekvátně reaguje v případě havárie, zejména ve smyslu ochrany zdraví a majetku zákazníka

Noční a v mimopracovní dobu výkon strážní a recepční služby zajišťuje:

 • kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidenci
 • nepravidelná pochůzková strážní a kontrolní činností v rámci vizuální kontroly neporušenosti perimetru střeženého objektu
 • protipožární kontrolu a prevenci, kontrola zabezpečení vstupů do objektu a celková bezpečnostní situaci se zaměřením na pohyb nepovolaných a nežádoucích osob
 • v případě narušení objektu závadovými osobami bezpečnostní pracovník koná nezbytná opatření v přímé součinnosti s agenturní zásahovou a výjezdní skupinou, popř. v okamžité součinnosti s orgány Policie ČR. Neprodleně je vyrozuměn vedoucí směny ostrahy a vedoucí pracovník agentury za účelem řízení dalších opatření a jakmile to situace dovolí, je informován odpovědný pracovník objektu zadavatele

Kontrolní činnost:

Kontrola výkonu strážní služby je prováděna prostřednictvím kontrol odpovědným vedoucím pracovníkem sekce ochrany a ostrahy, zároveň je pohyb bezpečnostního pracovníka nepřetržitě zaznamenáván pomocí GPS elektronických kontrolních systémů monitorujících pochůzkovou činnost strážných.

Forma zabezpečení ochrany:

/ Dle požadavku objednatele /

Fyzická ostraha ve stanoveném strážním režimu, obsluha a vyhodnocování elektronických zabezpečovacích systémů ( EZS, EPS, CCTV , je-li instalován ) v režimu obsluhy fyzické ostrahy
a režimu pultu centralizované ochrany.

V zájmu maximálně možné ochrany majetku a v souladu se zájmy zadavatele obstaravatel garantuje spolupráci s věcně a místně příslušnými složkami Policie ČR.

Tvorba cen bezpečnostních služeb

Při stanovování cen je vycházeno ze zákona o mzdě, zákoníku práce, obchodního zákoníku, platných daňových zákonů, z limitů pojistných podmínek a bezpečnostního hlediska. Rozhodujícím hlediskem je hodinová sazba (fakturace) na jednoho strážného objektu. V této sazbě je zahrnuta fyzická ostraha a ochrana, veškerá doprovodná kontrolní a výkonná činnost v rámci standardního zajišťování výkonu ostrahy a strážní služby, vyhodnocování kamerových a jiných uzavřených elektronických ochranných systémů v rámci střežení konkrétního objektu je-li instalován, ( mimo PCO a s tím souvisejících doprovodných činností – samostatná fakturace, anebo po dohodě. ).

Ceník:

Po – Pá …........................................................ od 90,- Kč/h
So – Ne, státní svátekm .................................. od 90,- Kč/h
Státní svátek / příplatek / …...........................od 50,- Kč/h

V případě střežení objektů detašovaných mimo spádové obce, resp. dle konkrétní dislokační situace - samostatná fakturační položka na dopravu do místa střežení ve výši
7,- Kč/1 km.

FAKTURACE:

a) paušální měsíční fakturace na základě přepočtu odsloužených hodin dlerežimu služby
a kalendářní rok.
b) na základě skutečně odsloužených hodin dle režimu služby v daném kalendářním měsíci.
Elektronická ostraha a střežení objektů

Pult centrlizované ochrany PCO

 • Dispečerské operační středisko - Pult centralizované ochrany
 • Adekvátní opatření při vyhlášení poplachových stavů EZS:

             - výjezd zásahové jednotky PCO na místo narušení
             - informační vyrozumění kontaktní osoby určenou majitelem objektu
             - spolupráce, přivolání Policie ČR, do příjezdu majitele objektu nebo jím určené osoby střežení zásahovou jednotkou napadený objekt

 • Celorepublikové pokrytí monitorovacího střediska PCO
 • Non stop přehled o bezpečnostním stavu a sledovaných událostech na střežených objektech
 • Kontroly samotným zákazníkem o stavu událostí ve svých objektech pomocí on-line přístupu
 • Napojení objektů - telefonní linky, radiový přenos dat po sítích GSM homologovanými vysílači HASAM, technologie přijímu zpráv z objektů po internetové síti (IP-komunikátory), možnost kombinovaného napojení (HASAM + Telefon, IP Komunikátor + Telefon)
 • Nepřetržitý režim služby PCO
 • Okamžitá reakce na události ( poplachové stavy, poruchy, technická a informační pomoc uživateli s ovládáním bezpečnostního systému

Software: SW SIMS - vysoce profesionální systém
Software pro on-line přístup uživatelů objednavatele: SIMS WEB
Přijímač zpráv po telefonní lince: TF98
Přijímač kryptovaných GSM datových zpráv: HASAM PCO 03
Přijímač kryptovaných zpráv po internetu: IP SERVER
GSM přijímač z konvenčních GSM bran: GM29
GSM přijímač pro příjem kryptovaných SMS zpráv z ústředen JABLOTRON SW Vivotek/GeoVision/VGuard pro přijímání obrazu z kamerových systémů
www.bos-pco.cz

Ceník na vyžádání

Doprovodné služby bezpečnostní povahy

 • Bezpečnostně ochranné doprovody osobní a nákladní automobilové dopravy
 • Posílení bezpečnostní služby v případě reálné hrozby napadení objektu
 • Ochrana osob a vymezených zájmů
 • Poradenská činnost bezpečnostního charakteru

Ceník na vyžádání

aDSCF1628     aDSCF1639

aDSCF1644     aDSCF1650

aDSCF1652     aDSCF1661

aDSCF1665

Kontakty

FALANX PATRON spol. s r.o. Resslova 956/13
Hradec Králové, 500 02

+420 495 750 352

+420 774 049 455

falanx.patron@seznam.cz

 

Provozovna:

Bratří Štefanů 493/63
Hradec Králové, 500 03